Avís legal per la web del Celler de Vila-seca

Dades identificatives del Prestador de serveis de la societat de la informació

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el Celler de vila-seca (en endavant, el Celler), amb C.I.F. P4317300D, és el titular de l’activitat desplegada a través del lloc web https://www.celler.vila-seca.cat amb domicili social a aquests efectes a:

Carrer dels Castillejos 21
Tel. 977 30 93 26
43480 Vila-seca
info@celler.vila-seca.cat

Caràcter de la informació publicada al Portal

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i el Celler no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

El Celler procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, el Celler no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada pel Celler sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin d’aplicació.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

Condicions i termes generals d’ús del Portal

Condicions d’accés

S’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a la l’usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, llevat quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

Condicions d’ús

L’usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet del Celler i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, la persona usuària adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents condicions i Termes Generals d’Ús del Portal i de les condicions particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes per els llocs web hipervinculats des del web de les quals no respon el Celler.

Com a conseqüència, el Celler es reserva el dret a excloure a l’usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i l’ús al web, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”.

El Celler podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les condicions particulars, que s’estableixin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Celler ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a:

 • 1. no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
  2. no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general , contra els drets humans;
  3. no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma;
  4. en conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si s’escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges;
  5. no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Celler o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos;
  6. no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del Celler o qualsevol tercer;
  7. no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer;
  8. no utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques;
  9. abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

En cas de contravenir les condicions anteriors, el Celler es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del portal i, si escau, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

El Celler es reserva el dret d’alterar la forma d’accés al web sense previ avís.

Objecte

Els objectius del portal són:

 • • presentar de forma electrònica l’oferta de serveis que el Celler ofereix als seus ciutadans,
  • facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa el Celler sobre la ciutat,
  • difondre les activitats i els serveis oferts des del Celler,
  • fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

Xarxes socials

Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa el Celler.

Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter., etc, el Celler no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

Condicions d’ús

 • • Tot allò establert a les Condicions i Termes Generals d’Ús del Portal.
  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
  • El Celler no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
  • El Celler es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari/ària en la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones
  • No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests

Responsabilitat

 • El Celler no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:
  1. inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a el Castell, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema;
  2. retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
  3. que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control, i que no siguin atribuïbles al Castell;
  4. de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables al Castell, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor del Celler.

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat del Celler i el seu ús s’autoritza a través del Servei de Premsa de l’Ajuntament. (Per sol·licitar elements gràfics d’imatge corporativa, escriviu un missatge a premsa@vila-seca.cat)

Utilització d’hiperenllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves webs a la pàgina web ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi del Celler; o (IV) de qualsevol altra forma, resulti prohibit per la legislació vigent.
No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Celler, la seva direcció, els seus membres, empleats, treballadors, clients, proveïdors o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que el Celler ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del Celler dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per pel Celler i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que el Celler subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat del Celler en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure en la pàgina web qualsevol hiperenllaç (en endavant, “link”) dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i l’ordre públic.

Legislació aplicable i fur competent

Qualsevol diferencia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona, llevat fur imperatiu aplicable, com ara el domicili del consumidor.